Villkor

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor skall gälla:

 1. Entreprenör: den juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 2. Konsument: den fysiska personen som inte agerar i yrket eller företaget och som ingår ett distansavtal med entreprenören;
 3. Distansavtal: ett avtal där endast en eller flera tekniker för fjärrkommunikation, inom ramen för ett system som organiseras av entreprenören för distansförsäljning av produkter och / eller tjänster, fram till och med ingående av avtalet används;
 4. Teknik för fjärrkommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och entreprenören befinner sig samtidigt i samma rum;
 5. Reflektionsperiod: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 6. Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att häva distansavtalet inom ångerfristen; 14 dagar: kalenderdag;
 7. Varaktighetstransaktion: ett distansavtal med avseende på en serie produkter och / eller tjänster vars leverans- och / eller inköpsskyldighet sprids över tiden;
 8. Hållbart medium: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller entreprenören att lagra information som riktas till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

Artikel 2 - Identitet för entreprenören

Klicka dig igenom marknadsföring online
Lakerstraat 66, 5613ES Eindhoven
Telefonnummer 06-28806028
E-postadress: info@gunderwear. Nl
Handelskammarens nummer: 27309336
Momsnummer: NL001639901B96

Artikel 3 - Applicability

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från entreprenören och för varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås, texten i dessa allmänna villkor görs tillgängliga för konsumenten. Om detta inte är praktiskt möjligt, innan distansavtalet ingås, indikerade att de allmänna villkoren för företagaren att se och de kommer att skickas. Så snart som möjligt utan kostnad för konsumenten
 3. Om avståndet avtalet ingås på elektronisk väg, trots det föregående stycket och innan distansavtalet ingås, är texten i dessa villkor fastställs på ett sådant sätt att konsumenten på konsument gjorts tillgänglig elektroniskt ett enkelt sätt kan lagras på ett varaktigt medium. Om detta inte är praktiskt möjligt, innan distansavtalet ingås, anges om de allmänna villkoren kan vidtas och att de elektroniskt eller på annat sätt kommer att skickas kostnadsfritt. Begäran av konsumenten elektroniskt
 4. För det fall särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga tillämpliga bestämmelse vid motstridiga allmänna villkor och villkor. .

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande är av begränsad varaktighet eller på vissa villkor, kommer detta att uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information som är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter är involverade i att acceptera erbjudandet. Detta gäller i synnerhet:
  • priset inklusive skatter
  • möjliga leveranskostnader
  • hur kontraktet kommer att ingås och vilka åtgärder som behövs för detta,
  • huruvida ångerrätten gäller eller inte
  • metoden för betalning, leverans eller genomförande av avtalet;
  • villkor för att acceptera erbjudandet, eller villkor för att följa priset;
  • nivån på taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på annan grund än grundtaxan;
  • om avtalet lämnas in efter ingående, hur det kan konsulteras av konsumenten;
  • hur konsumenten kan få information om åtgärder som han inte vill innan avtalet ingås, samt hur han kan rätta till dessa innan avtalet ingås;
  • de möjliga språk som, förutom nederländska, avtalet kan ingås på;
  • de uppförandekoder som den näringsidkare är föremål för och hur konsumenten kan konsultera dessa uppförandekoder elektroniskt; och
  • distansavtalets minsta varaktighet vid ett avtal som sträcker sig till kontinuerlig eller periodisk leverans av produkter eller tjänster.

Artikel 5 - Avtalet

 1. Avtalet omfattas av bestämmelserna i punkt 4, etablerat vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller motsvarande villkor.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer näringsidkaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats kan konsumenten upplösa avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren kan själv – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till utförandet förena särskilda villkor.
 5. Entreprenören kommer produkten eller tjänsten till konsumenten följande information, skriftligen eller på ett sådant sätt att det kan lagras på ett varaktigt medium, bifoga konsumenten på ett tillgängligt sätt:
  • informationen från företagaren som konsumenten kan använda sig av ångerrätten på, eller ett tydligt uttalande om uteslutningen av ångerrätten;
  • information om befintlig kundservice och garantier;
  • informationen som ingår i artikel 4 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;
  • Kraven på uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämd.
  • Indien de företagare har sina skyldigheter att leverera från en serie produkter som tillhandahålls av tjänsterna bestäms i det förra locket bara för tillämpning på den första leveransen.

Artikel 6 – Ångerrätt vid leverans av produkter

 1. Konsumenten får lösa ett distansavtal eller ett avtal utanför fasta affärslokaler utan att ange skäl tills en period på fjorton dagar har gått, efter den dag då konsumenten eller en av konsumenten utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit emot
 2. Under denna period kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och – om det är rimligt möjligt – i originalskick och förpackning till företagaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.

Artikel 7 - Kostnader vid uttag

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, inte kommer att överstiga kostnaden för att skicka tillbaka varan.
 2. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast trettio dagar efter retur eller ånger, via samma betalningssätt som produkten köptes med. Vid betalning med presentkort kommer återbetalningen att omvandlas till en kredit.

Artikel 8 - Undantagande av ångerrätt

 1. Om konsumenten inte har ångerrätt kan detta endast uteslutas av företagaren om företagaren har angett detta tydligt i erbjudandet, åtminstone i tid för avtalets ingående.
 2. Uteslutning av ångerrätt är endast möjligt för produkter:
  • som har skapats av entreprenören enligt konsumentens specifikationer;
  • som är klart personlig karaktär;
  • som inte kan åter på grund av sin natur;
  • att förstöra eller bli föråldrade;
  • vars pris beror på sådana svängningar på finansmarknaden över vilken näringsidkaren har något inflytande;
  • leverans av varor som inte lämpar sig för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl och vars försegling har brutits efter leverans;

Artikel 9 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. Utan hinder av föregående stycke, de tjänster och produkter vars priser är föremål för svängningar på finansmarknaden över som näringsidkaren inte kan påverka, med rörliga priser. Dessa svängningar och det faktum att alla prismål, anges i erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de följer lagar eller förordningar.
 4. Prishöjningar 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om näringsidkaren har gått med på detta och:
  • De är resultatet av lagar eller förordningar; eller
  • konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
  • Priserna som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar:
   BTW.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och / eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, specifikationerna som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och / eller användbarhet och de rättsliga bestämmelser som finns på dagen för avtalets ingående och / eller statliga bestämmelser.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en / of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Leverans och utförande

 1. Näringsidkaren ska ta största möjliga omsorg när du tar emot och genomföra beställningar av produkter och vid bedömningen av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Platsen för leverans är den adress som konsumenten har. Känd för företaget
 3. Med iakttagande av vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor kommer bolaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast inom 30 dagar, om inte längre leveranstid har avtalats. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis verkställas, meddelas konsumenten detta senast en månad efter det att han lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och har rätt till eventuell ersättning.
 4. I fallet av ontbinding överensstämmer det tidigare lidet de företagare som bedraget som konsumenten betaald har zo spoedig möjlig, doch uiterlijk inom 30 dagar efter ontbinding, återbetalen.
 5. Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer entreprenören att försöka tillhandahålla en ersättningsartikel. Senast vid leveransen kommer det att anges på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsartikel levereras. För utbytesartiklar kan ångerrätt inte uteslutas. Kostnaderna för returfrakt är för entreprenörens konto.
 6. Risken för skada och / eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till leverans till konsumenten, såvida inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 12 - Varaktighetstransaktioner

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster, med beaktande av de överenskomna avbeställningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts under en bestämd period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster, när som helst mot slutet av den bestämda terminen, med iakttagande av de överenskomna avbokningsreglerna och en uppsägningstid högst en månad.

Artikel 13 - Betalning

 1. I den mån det inte senare överenskommits ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom fjorton dagar efter leverans av varan eller, vid avtal om tillhandahållande av en tjänst, inom 14 dagar efter leverans av varan.
 2. Vid standard av konsumenten, operatören föremål för lagstadgade begränsningar, rätten för konsumenten att spendera. Advance skäliga kostnader kommer att göras kända

Artikel 14 - Klagomål

 1. Företagaren har en väl omskrivna klagomål och behandlar klagomål enligt detta förfarande.
 2. Klachten över de utförande van de överenskommelser måste inom bekwame tid, helt och tydligt omskreven blir ingediend hos företagare, efter att konsumenten de gebreken har geconstateerd.
 3. Klagomål till näringsidkaren kommer att besvaras från dagen för mottagandet. Inom 14 dagar Om ett klagomål är en överskådlig längre behandlingstid, inom den tid av 14 dagarna svarade med ett mottagningsbevis och indikerar när konsumenten kan förvänta sig. Ett mer detaljerat svar

Artikel 15 - Tvister

 1. Kontrakt mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller gäller uteslutande av nederländsk lag.

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller dessa villkor, får inte missgynna konsumenterna och bör registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett lättillgängligt sätt på ett varaktigt medium.

Gunderwear
Lakerstraat 66
5613ES Eindhoven
Nederländerna

Handelskammare: 27309336
Moms: NL001639901B96

0
0
Varukorgen tomWebshop